Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

Historia

Spółdzielnia została powołana do życia na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim Członków Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Ząbkowicach Śląskich, które odbyło się w dniu 4 lipca 1965 r. W tym też dniu został uchwalony Statut Spółdzielni, który podpisało 75 członków założycieli, jak również ukonstytuowała się 9 osobowa Rada Spółdzielni oraz 3 osobowy Zarząd.
W dniu 7 lipca 1965 r. Zarząd Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpił do Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie oświadczenia o celowości założenia Spółdzielni. Na podst. Art.4 par.3 ustawy z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach i po porozumieniu z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śl. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w dniu 24 sierpnia 1965 r. wydał oświadczenie, że założenie spółdzielni pod nazwą : Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” w Ząbkowicach Śląskich jest celowe, oraz że po wpisaniu do rejestru spółdzielni i ich związków Spółdzielnia będzie zrzeszona w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Czas trwania Spółdzielni zgodnie z zarejestrowanym Statutem był określony jako nieograniczony.

Na podstawie uchwały nr 119 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie dostosowania nazewnictwa spółdzielni budownictwa mieszkaniowego do zmian wprowadzonych w podziale administracyjnym państwa - zobowiązano i upoważniono rady właściwych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego do zmian mających na celu eliminacje z dotychczasowej nazwy określenia „powiatowa”. W związku z powyższą uchwałą na posiedzeniu plenarnym Rady Spółdzielni w dniu 30 grudnia 1975 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w części dotyczącej jej nazwy na „ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śląskich” Postanowieniem z dnia 15 stycznia 1976 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział III Cywilny wydał postanowienie w sprawie zmiany nazwy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Ząbkowicach Śl. Nowa nazwa Spółdzielni i jej siedziba brzmiała: „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 17 Ząbkowice Śląskie” i do dnia dzisiejszego jest aktualna.

Spółdzielnia w początkowym okresie swojego działania borykała się z problemami braku wydzielonego lokalu do prowadzenia działalności. Do lipca 1966 r. korzystała w godzinach urzędowania z pomieszczeń Miejskiej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich. Władze spółdzielni legitymowały się dużym wkładem pracy w działalność na rzecz Spółdzielni głównie w formie społecznej.

Nabór kandydatów do Spółdzielni a także obsługa informacyjna o zasadach i warunkach rejestracji książeczek mieszkaniowych nie ograniczała się tylko do indywidualnych i bezpośrednich kontaktów zainteresowanych nabyciem mieszkania spółdzielczego, lecz również w ramach organizowanych spotkań z załogami poszczególnych zakładów pracy. W m-cu czerwcu 1966 r. Spółdzielnia posiadała 385 kandydatów na 1200 zarejestrowanych w powiecie ząbkowickim książeczek mieszkaniowych.

W momencie powstania Spółdzielnia zaliczona została do spółdzielni inwestujących i w latach 1966-1967 w ramach realizacji planu rzeczowo-finansowego, po uzyskaniu terenu rozpoczęła budowę pierwszego domu mieszkalnego 5 kondygnacyjnego z 75 mieszkaniami, z czego w ramach budownictwa powszechnego budowano 50 mieszkań i w ramach budownictwa zakładowego 25 mieszkań.

W ramach drugiego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 1967-1968 rozpoczęto budowę kolejnego budynku mieszkalnego o 154 mieszkaniach, z czego w ramach budownictwa powszechnego oddanych do użytku miało być 108 mieszkań i w ramach budownictwa zakładowego 46 mieszkań.

Źródła pokrycia kosztów nakładów inwestycyjnych stanowiły środki własne członków Spółdzielni ubiegających się o przydział mieszkań, a także kredyty bankowe, które zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami udzielane były na podstawie zawieranych umów z Oddziałem Narodowego Banku Polskiego w Ząbkowicach Śląskich.

W roku 1967 przyjęto do eksploatacji od Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich we Wrocławiu pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Głowackiego 6a,b w Ząbkowicach Śl. , którego wykonawcą było Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu. Termin oddania budynku planowany był na 31 grudnia 1967 r. Budynek został oddany do użytku terminowo, protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania budynku do użytku spisany został 29 grudnia 1967 roku.
Spółdzielnia realizując kolejne zadania inwestycyjne zmieniała się zarówno pod względem struktury jak i wielkości. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych nie tylko na terenie miasta Ząbkowice Śl. ale także w Ziębicach, Złotym Stoku i Bardo . Spółdzielnia do końca lat osiemdziesiątych prowadziła nieprzerwanie działalność inwestycyjną związaną z realizacją budownictwa mieszkaniowego. Zmiany zachodzące po roku 1990 w warunkach kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w dużej mierze ograniczyły działalność inwestycyjną Spółdzielni. Od roku 1995 Spółdzielnia pomimo podejmowanych prób nie podjęła się budowy nowych mieszkań z powodu braku chętnych do ich zasiedlenia. Rozwój Spółdzielni w przekroju liczby oddawanych do eksploatacji mieszkań przedstawia się następująco.


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji Spółdzielni

Obecnie Spółdzielnia prowadzi tylko działalność eksploatacyjną posiadanych zasobów. Jednakże w przypadku zmian w zasadach kredytowania budownictwa mieszkaniowego i zgromadzeniu odpowiedniej liczby chętnych do naboru mieszkań na pewno wznowiłaby działalność inwestycyjną.

<< strona główna    10.02.2011, godz.18:08
Dodaj do:   
PODSTAWOWE INFORMACJE


 
czas generowania: 0,0091 s