Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. informuje, że zgodnie z § 32 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w Ząbkowicach Śl., które  odbędzie się w 5 częściach:

Część I Walnego Zgromadzenia – 22 maja 2019 r. o godz. 16.00 w sali Szkoły Podstawowej

przy ul. Polnej 1 w Bardzie,

Część II Walnego Zgromadzenia- 24 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Kawiarni przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku,

Część III Walnego Zgromadzenia- 27 maja 2019 r. o godz. 16.00 w sali Gimnazjum

przy ul. Spacerowej 2 w Ziębicach,

Część IV Walnego Zgromadzenia – 29 maja 2019 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK

przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

Część V Walnego Zgromadzenia – 31 maja 2019 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK

przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

 

UZUPEŁNIONY  PORZĄDEK  OBRAD:

 

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
 6.  Wybory członków Rady Nadzorczej- podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaności za rok 2018.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działaności za rok 2018.
 9. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
 10. Przedstawienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie-projekt uchwały zgłoszonej  przez  członków Spółdzielni. 
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

   12.1 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

   12.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

   12.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,

   12.4 podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego),

  12.5 udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

  12.6 ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 1. Zamknięcie obrad.

 

 

<< strona główna    14.05.2019, godz.11:28
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0095 s